پرسنل کتابخانه :

1-      مسئول کتابخانه : محمد ابراهیم حشمتی

کارشناس زبان و ادبیات فرانسه

legende.m@gmail.com (09183856681)

2-      فهرست نویسی : فرزاد چهری (09187246448)

کارشناس کتابداری

3-      بخش امانت :    ابتهاج نوروزی (09185956229)