جامعه استفاده کننده

شامل استاژر، انترن، رزیدنت ، اتند، پرسنل (پرستار، بهیار و پرسنل بیمارستان) دانشجویان سایر رشته ها مثل شنوایی سنجی، گفتار درمانی، دانشجویان ارشد پرستاری،و غیره می باشد