معرفی پرسنل کتابخانه

معرفی پرسنل کتابخانه

 
محمد حشمتی                                                               
مسئول کتابخانه - کارشناس ارشد اطلاع رسانی
تلفن تماس:                     37102061-083
ایمیل:                   legende.m@gmail.com

 

 

فرزاد چهری

فهرست نویس

تلفن تماس:                     37102061-083
ایمیل:                   legende.m@gmail.com