تقویم آموزشی

 

 

تقویم آموزشی کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فارابی در سال 1397

 

کارگاه آموزشی up to date
8الی 10 صبح
 98/09/21
 کارگاه آموزشی science direct
 8الی 10 صبح
 98/04/27
 کارگاه آموزشی scoupous
 8الی 10 صبح
 98/02/26
کارگاه آموزشی Clinical key
 8 الی 10 صبح
 98/03/30
 کارگاه آموزشی  Endnote
 8 الی 10 صبح
 98/05/31
 کارگاه آموزشی Pubmed
 8 الی 10 صبح
 98/06/28
 کارگاه آموزشی Up to date
 8 الی 10 صبح
 98/7/25
 کارگاه آموزشی Scoupous
 8 الی 10 صبح
 98/8/30
 کارگاه آموزشی Clinical key
 8 الی 10 صبح
98/9/28
 کارگاه آموزشی Science direct
8 الی 10 صبح
 98/10/26
 کارگاه آموزشی Endnote
 8 الی 10 صبح
98/11/24
 کارگاه آموزشی Pubmed
 8 الی 10 صبح
 98/12/29