کارگاه آموزشی

تقویم آموزشی کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فارابی  در سال98

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

  ClicalKey

98/8/1

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

محمد حشمتی

 scopous

98/9/23

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

 

محمد حشمتی

  science direct

98/9/24

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

 

محمد حشمتی

  ClicalKey

 98/10/15

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

 اسامی

محمد حشمتی

 pubmed 98/11/19

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسامی

محمد حشمتی