کارگاههای آموزشی سال 1399

کارگاه آموزشی نیمسال اول 99

عنوان کارگاه

تاریخ

اسلاید کارگاه

گروه هدف

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

ovid-embase

99/2/21

OvidOvid

EmbaseEmbase

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

مهندس تکلو         خانم رحیمی

سامانه های نظام نوپا

99/2/28

 

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

دکتر فاطمه رجعتی

کتابخانه دیجیتال حنان

99/3/18

کتابخانه دیجیتال حنانکتابخانه دیجیتال حنان

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

خانم دکتر صفری خانم تندیشه

Reaxys

99/3/24

ReaxysReaxys

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

دکتر هادی ادیبی

جستجوی پیشرفته منابع الکترونیکی

99/3/25

جستجوی پیشرفته منابع الکترونیکیجستجوی پیشرفته منابع الکترونیکی

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

دکتر فاطمه رجعتی

Proquest-Johne wiley -Scince direct

99/4/1

Science DirectScience Direct

ProQuestProQuest

WileyWiley

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

فریده اکبرزاده - حدیث رحیمی

scopus-web of sicence

99/4/8

scopusscopus

web of sicenceweb of sicence

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

مهندس تکلو         دکتر قره گوزلو

وبینار چگونه یک مقاله مروری را بخوانیم

99/4/9

99/4/17

وبینار چگونه یک مقاله مروری را بخوانیم 1وبینار چگونه یک مقاله مروری را بخوانیم1

وبینار چگونه یک مقاله مروری را بخوانیم2وبینار چگونه یک مقاله مروری را بخوانیم2

علاقه مندان سراسر کشور

300

ودکتر نجفی دکتر پیام کبیری

Wiley,ProQuest,Science Direct

99/5/4

Science DirectScience Direct

ProQuestProQuest

WileyWiley

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

30

خانم اکبرزاده

Mendeley

99/5/5

MendeleyMendeley

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی و کتابداران

70

مهندس اعظمی

Ovid و Embase

99/5/11

ovidovid

embaseembase

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

40

خانم رحیمی

خانم تندیشه

سامانه های نظام نوپا

99/5/19

 

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

دکتر فاطمه رجعتی

پایگاههای اطلاعاتی منبع یاب

99/5/25

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

40

خانم تندیشه

جستجوی پیشرفته منابع الکترونیکی

99/6/15

جستجوی پیشرفته منابع الکترونیکیجستجوی پیشرفته منابع الکترونیکی

اعضاء

35

دکتر فاطمه رجعتی

 

 

 

کارگاه آموزشی نیمسال دوم 99

عنوان کارگاه

تاریخ

اسلاید کارگاه

گروه هدف

ساعت

مدرس

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

99/7/6

راهنمای کتابخانه دیجیتال حنانراهنمای کتابخانه دیجیتال حنان

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

99/7/13

 

scopusscopus

web of sicenceweb of sicence

 

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

پایگاه های اطلاعاتی بالینیup to date-clinicalkey

99/7/19

uptodateuptodate

clinical keyclinical key

 

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

پایگاه های اطلاعاتیscience direct Proquest- - John Wiley

99/7/27

 

WileyWiley

Science DirectScience Direct

ProQuestProQuest

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

پایگاه دارویی Reaxys

99/8/11

ReaxysReaxys

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۱۰

دکتر هادی ادیبی

کارگاه علم سنجی

99/8/19

 

اعضاء هیات علمی

۱۲-۱۴

آقای دکتر آرام رضایی

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

99/8/25

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

خانم الهام تندیشه- خانم حدیث رحیمی

سامانه های نظام نوپا

99/9/2

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر فاطمه رجعتی

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

99/9/16

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر فاطمه رجعتی

پایگاه های اطلاعاتیScience direct- Proquest- WileyJohn

99/9/23

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

خانم فریده اکبرزاده

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

99/10/7

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر رویا صفری - خانم الهام تندیشه

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of science

99/10/14

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

پایگاه های اطلاعاتی بالینی Clinical key-Up to date

99/10/21

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

99/11/5

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر فاطمه رجعتی

پایگاه دارویی Reaxys

99/11/11

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۱۰

دکتر هادی ادیبی

کارگاه علم سنجی

99/11/13

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۱۴

آقای دکتر آرام رضایی

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

99/11/26

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

خانم الهام تندیشه- خانم حدیث رحیمی

سامانه های نظام نوپا

99/12/3

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر فاطمه رجعتی

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

99/12/10

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر رویا صفری-
خانم الهام تندیشه