تماس با ما

کرمانشاه- میدان ایثار- مرکز آموزشی درمانی فارابی- واحد کتابخانه 
شماره تلفن تماس:   38273581-083             فاکس:  38260700 -083              
 ایمیل:  Farabi@kums.ac.ir