تازه های کتاب فارسی

 

لیست کتب فارسی خریداری شده بیمارستان فارابی سال 98

ردیف

عنوان

سال

1

 اورژانسهای روانپزشکی با نمونه های بالینی
  95

2

 روش های درمان تحریک مغزی
  91

3

 دستنامه افسردگی
  97

4

  راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد موثر بر روان
  96

5

  روان گسیختگی(اسکیزوفرنی)
97  

6

  گزیده سکسولوژی بالینی
97 

7

  راهنمای گروه درمانی آموزشی - روانی برای سوء مصرف و وابستگی به مواد
91  

8

  مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد
96  

9

  اختلال دو قطبی
94  

10

  آموزش درمان شناختی - رفتاری ( DVD )
96 

11

  درمان شناختی رفتاری اختلال های اضطرابی
94  

12

  رفتار درمانی شناختی برای بیماریهای شدید روانی ( DVD)
90  

13

  تندآموز روان درمانی مبتنی بر پذیرش و پایبندی
94  

14

  تندآموز فعال سازی رفتاری 91