عملکرد سال1399

گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1399

عملکرد واحد IT

ارتقاء و توسعه سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کتابخانه

افزایش ایستگاههای کاری در پایگاه عرضه اطلاعات

ارتقاء پورتال کتابخانه درجهت برنامه عملیاتی

عملکرد واحد فهرستنویسی 

  فهرستنویسی 42  عنوان کتاب فارسی و لاتین

بازیابی و اصلاح17  عنوان کتاب آسیب دیده

آموزش مراجعه کنندگان در استفاده از برنامه پارس آذرخش جهت جستجوی کتاب و بازیابی اطلاعات

برنامه کارگاههای آموزشی نیمه اول سال 1399 بیمارستان فارابی

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

ساعت

2

Ovid و Embase

 

99/5/11

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

3

Mendeley

99/5/5

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی و کتابداران

۱۲-۹

4

Wiley,ProQuest,Science Direct

99/5/4

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

5

وبینار چگونه یک مقاله مروری را بخوانیم

99/04/09

99/04/17

علاقه مندان سراسر کشور

۱۲-۹

6

scopus-web of sicence

99/4/8

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

7

Proquest-Johne wiley -Scince direct

99/4/1

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

8

جستجوی پیشرفته منابع الکترونیکی

99/3/25

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۱۰

9

Reaxys

99/3/24

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۱۴

10

کتابخانه دیجیتال حنان

99/3/18

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

11

سامانه های نظام نوپا

99/2/28

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

12

ovid-embase

99/2/21

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

برنامه کارگاههای آموزشی نیمه دوم سال 1399 بیمارستان فارابی

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

ساعت

مدرس

1

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

99/7/6

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

2

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

99/7/13

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

3

پایگاه های اطلاعاتی بالینیup to date-clinicalkey

99/7/19

 

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

4

پایگاه های اطلاعاتیscience direct Proquest- - John Wiley

99/7/27

 

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

5

پایگاه دارویی Reaxys

99/8/11

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۱۰

دکتر هادی ادیبی

6

کارگاه علم سنجی

99/8/19

اعضاء هیات علمی

۱۲-۱۴

آقای دکتر آرام رضایی

7

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

99/8/25

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

خانم الهام تندیشه- خانم حدیث رحیمی

8

سامانه های نظام نوپا

99/9/2

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر فاطمه رجعتی

9

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

99/9/16

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر فاطمه رجعتی

عملکرد واحد سفارش ونشریات

فراخوان مدیران گروه های آموزشی حضوری و بصورت مکاتبه ای در چند نوبت جهت سفارش کتابهای مورد نیاز

فراخوان مدیران گروه های آموزشی جهت سفارش نشریات

ثبت پایان نامه های جدید

وجین کتابهای قدیمی

  پیگیری کتابهای به امانت رفته که بعد از تاریخ مقرر هنوز به کتابخانه بر نگشته

گزارش عملکرد پایگاه عرضه اطلاعات در سال 99

بروز رسانی مستمر سیستم های پایگاه عرضه اطلاعات

پیگیری جهت رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای موجود

راهنمایی مراجعان جهت استفاده از منابع علمی الکترونیک

پرینت رایگان مقالات مورد نیاز اساتید ، رزیدنتها و دانشجویان