عملکرد سل 98

عملکرد سالیانه کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فارابی در سال 98 شامل موارد ذیل می باشد:

1-      خرید 105 عنوان کتاب فارسی

2-      خرید 29 عنوان کتاب لاتین

3-      آماده سازی و سازماندهی منابع خریداری شده و انتقال آن به مخزن جهت استفاده کاربران کتابخانه

4-      برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان